Typiska kännetecken på personer som vuxit upp i en familj med aktivt beroende.
Den här sammanställningen bygger på de undersökningar som Jean G Woititz gjort och består av tretton punkter.

Det måste dock sägas att bara för att du kanske är ett Vuxet Barn så behöver du inte ha alla dessa karaktärsdrag.
Och bara för att någon du känner har några eller alla dessa karaktärsdrag så betyder det inte att han eller hon är uppvuxen i en missbrukarmiljö.

ACoA = Adult Children of Alcoholics

1. ACoA gissar vad som är normalt

Det är viktigt att veta att det inte finns något som heter ”normalt”. ”Normalt” är en myt. Det är betydlig mer meningsfullt att finna ut vad som är funktionellt för Dig och Din omgivning.

2. ACoA har svårigheter att fullfölja ett projekt från början till slut

Att genomföra ett projekt kräver en viss systematik. En kaotisk uppväxt gynnar inte ett systematiskt tänkande. Det finns enkla frågor man bör ställa sig redan på planeringsstadiet som t ex ” är projektet genomförbart eller ej”, ”vilka är förutsättningarna för att realistiskt kunna genomföra projektet” för att nämna några exempel.

3. ACoA ljuger när det kunde ha varit lika lätt att säga sanningen

Att ljuga kan vara en svår vana att bryta. Som barn kanske Du hade vinster av det. Kanske Du slapp att bli slagen av föräldrarna eller på andra sätt fick det tillfälligt bättre. Som vuxen har Du här en arbetsuppgift om Du känner igen Dig.

4. ACoA dömer sig själv utan nåd

I de skuld och skambelagda familjesystem som missbrukarfamiljer ofta utgör är det alldeles för vanligt att barnen får med sig budskapet att ”den som gör ett misstag är ett misstag”. Med sådana attityder kring den egna personen i bagaget, blir barnet obarmhärtigt mot sig själv. Det finns ingen som är helt genomrutten.
En annan sida av detta hårda fördömande av den egna personen är att många ACoA är vana vid att leva i en ”dålig känsla” och vet inte riktigt hur man hanterar positiva budskap.

5. ACoA har svårt för att ha roligt

Det är barnet inom oss som har roligt, som vet hur man leker. Alkoholistbarn får i mycket unga år ikläda sig en vuxenroll. Det inre barnet fick inte riktigt den plats det hade behövt för att utvecklas. Det är dock aldrig för sent att i vuxen ålder leta rätt på sitt inre barn och börja ha kul.

6. ACoA tar sig själva på för stort allvar

En av anledningarna till att Du har svårt att ha roligt, bortsett från att Du inte har någon erfarenhet, är att Du tar Dig själv allt för allvarligt. Du har kanske aldrig haft förmånen att lära se på Dig själv med humor, att världen inte rasar samman eller att Du tappar kontrollen om Du skrattar åt Dig själv. Man sviker inte sig själv genom att se det komiska i det man gör ibland.

7. ACoA har svårt med intima relationer

Den här frågan har många aspekter. Den första är att ACoA inte vet hur han har en sund intim relation. Med intim menas här inte bara sex. Det finns en rädsla för intimitet som inte alltid är medveten. Det finns ibland en rädsla för att släppa in en annan människa. En fruktan för det okända – vad är intimitet för något? En viktig beståndsdel i intimitet är närhet – hur kommer man någon nära? Utan att gå in särskilt djupt på vad en intim relation är följer här en uppräkning av de viktigaste delarna i en relation som är sund.

Sårbarhet
I vilken grad är jag villig att riva mina skyddsmurar? Hur villig är jag att låta min partner påverka mina känslor? Vågar jag visa mig i min bräcklighet?
Förståelse
Förstår jag min parter? Förstår jag vad hon/han menar med det hon/han gör?
Empati
I vilken grad kan jag tillåta mig att känna det hon/han känner utan att överta hennes/hans känslor?
Medlidande
Bryr jag mig om, på ett genuint sätt, frågor som bekymrar min partner?
Respekt
Behandlar jag min partner som om hon/han hade något värde?
Tillit
I vilken utsträckning och på vilken nivå är jag villig att låta min partner få tillgång till sådana saker som jag inte vill att vem som helst skall få veta?
Accepterande
Jag är OK – är min partner det?
Ärlighet
Är vår relation byggd på sanning eller finns det manipulationer och oärligheter med?
Kommunikation
Kan vi tala fritt om frågor som är viktiga för relationen? Vet vi hur vi skall göra oss förstådda, så att relationen utvecklas och går framåt på grund av att vi delar ömsesidigt?
Överensstämmelse
I vilken utsträckning tycker vi om och ogillar samma saker? Vilken betydelse har våra olika åsikter, attityder och uppfattningar?
Personlig integritet
I vilken grad kan jag vara mig själv och ändå erbjuda min partner något?
Hänsynstagande
Är jag lika uppmärksam på min partners behov som på mina egna?

Detta är de viktigaste delarna i en sund relation. Grundsatsen som en hälsosam relation bygger på är: ”Är jag sedd och ser jag min partner på ett realistiskt sätt? Kan jag se min partner sådan hon/han är och kan hon/han se mig sådan jag är?”
Förmågan att bli sedd och att se sin partner realistiskt, oavsett relationens natur är det viktigaste. Detta gäller i synnerhet för barn som vuxit upp i missbrukarhem. Det beror på den historia de har.
Om Du är realistisk och Du och Din partner kan lära utifrån de problem Ni mött kan det föra Er närmare varandra.
Är däremot relationen byggd på fantasier lär den inte hålla.

8. ACoA överreagerar på förändringar de inte har kontroll över

Utifrån den historik många ACoA har, blir att ha kontroll en hörnsten. Förändringar bär ibland med sig smärtsamma hågkomster. I ett försök att få kontroll på en okontrollerbar familjesituation, har man många gånger försökt hitta formen/formeln som gör att tillvaron fungerar. Förändringar i största allmänhet tenderar att bli hotfulla.

9. ACoA söker konstant gillande och bekräftelse

När självförtroendet inte är så gott på grund av en serie otydliga eller tvetydiga budskap under barndomen blir det ”naturligt” att man söker bekräftelser från sin omgivning. Om och om igen. Problemet är dock att eftersom man inte kan lita på andra blir det svårt att ta in de bekräftelser man får.

10. ACoA känner sig vanligtvis annorlunda än andra människor

Känslorna av isolering som Du hade som barn, gör försöken till kontakt med andra människor mycket svårare. Du längtade efter kontakt, men kunde inte få den. Som vuxen finns dom här känslorna kvar. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att helt komma ifrån dessa känslor. De går dock att reducera om man är beredd att arbeta på det samt en del risktagande.

11. ACoA är ansvariga för allt eller inget

Det här rör sig om att vara perfekt. ”Om jag inte är perfekt är jag ingenting. Jag kommer att bli avvisad och övergiven. Jag vet att jag inte är perfekt, men om jag tar i tillräckligt hårt kommer ingen att märka det. Därför kommer jag att vara den perfekte arbetskamraten, maken, föräldern, vännen och barnet. Jag kommer alltid att klä mig perfekt, alltid att säga de rätta sakerna. Om jag är perfekt kommer min chef, mina föräldrar och mina vänner att tycka om mig. Det enda jag behöver göra är att göra allt och litet till. Allt jag behöver göra är allt. Men snälla, låt dem inte titta bakom kulisserna!”
Motsatsen lyder: om jag nu inte kan fixa allt är det ingen idé att göra något alls. Som synes en onyanserad hållning född i en uppväxt utan proportioner.

12. ACoA är extremt lojala, till och med i skenet av att lojaliteten är oförtjänt

Lojalitet är en beundransvärd egenskap. Men ändå – om lojaliteten blir absurd är den inte god. För ACoA är det lätt att man blir obrottsligt lojal mot dem som kommer innanför ens cirklar och berör en. Att vara ACoA i en kärleks-, vänskaps- eller arbetsrelation är mycket värdefullt – för andra. ACoA:s rädsla för att bli övergivna gör det nästan omöjligt för dem att lämna någon.
Vuxna barn till alkoholister ”glömmer bort” att lojalitet kan omprövas.

13. ACoA är impulsiva

Och tenderar att låsa sig vid ett handlingsalternativ, utan att fundera på alternativa beteenden eller möjliga konsekvenser. Denna impulsivitet leder till förvirring och kontrollförlust. Det får till följd att ACoA sedan får lägga stor tid på att städa upp i röran
Detta beteende brukar kallas alkoholistiskt. Det handlar om en impulsivitet som gränsar till besatthet. Jag har en idé… och den pumpar…och pumpar… och pumpar. Ibland brukar man jämföra detta med en 2-årings raseriutbrott därför att han inte får vad han vill ha när han vill ha det och det är NU. ACoA:s beteende skiljer sig inte så mycket med ett undantag. Som vuxen har man ansvar för sina handlingar medan barnet inte har det. En annan uppväxtmiljö skulle sannolikt ha skapat en annorlunda utveckling. Det är dock inte det som är viktigt här. Frågan är om man som ACoA skall uppföra sig som en 2-åring eller ej.
Problemlösningen heter impulskontroll och eftertänksamhet. Man undersöker konsekvenserna och kollar, seriöst, vilka alternativen är till den tanke som pumpar i hjärnan. Ibland kan det behövas professionell hjälp för att komma till rätta med sina impulser.

Ovanstående är en enkel beskrivning av alkoholistbarnsproblematiken. Det finns mycket mer att säga. För Dig som vuxit upp i ett hem med föräldrar som hade en aktiv beroendeproblematik, kan det kanske vara betryggande att veta att Du inte är ensam om Din smärta och att Din uppväxt har givit Dig problem, av varierande grad, som har ett förutsägbart utseende. I detta ligger också ett hopp, och att det numera också finns lösningar.
För Dig som är villig att påbörja ett förändringsarbete finns många belöningar att hämta.