Som vi skrev redan på förstasidan så finns det en del personlighetsdrag hos dom som vuxit upp i en alkoliserad/dysfunktionell hemmamiljö.
Men innan jag går in på den delen och för att få ett bättre grepp om vad det innebär att vara ett Vuxet barn så måste vi backa bandet lite och titta på vad det är som är orsaken till det.

Fakta:

  • Mer än 500.000 är alkoholberoende i Sverige
  • 10-15% (ca 200.000) av barnen i Sverige växer upp i en familj där ena eller bägge föräldrarna missbrukar alkohol
  • 3-4 barn i varje skolklass lever med en alkoholist

Ganska skrämmande stora siffror…


Detta gör att många familjer, anhöriga utanför själva familjen, vänner och arbetskamrater till de sjuka personerna berörs direkt eller indirekt. Man har räknat att fyra, fem personer runt varje missbrukare dras in i dennes sjukdomsyttringar och sjukdomsförlopp på ett eller annat sätt.

Alla dessa närståendes lidanden har uppmärksammats förhållandevis dåligt och forskning på deras problem har varit och är fortfarande endast sporadiskt och mycket bristfällig.

På 1980-talet uppstod begreppet ”co-depending” som benämning på de känslor av vanmakt och vrede som uppstod hos närstående människor till missbrukare. I Sverige översattes begreppet till ”medberoende”.

Vad är medberoende?


En make/maka eller barn till en aktiv missbrukare är medberoende i missbruket, medberoende därför att man ställer upp och skyddar, ljuger och hjälper så att missbrukaren kan få missbruka ifred. Eventuella rykten dementeras eftersom den medberoende inte ens själv förstår vad det handlar om. Ju mer den som är medberoende ställer upp, desto mer kan missbrukaren missbruka.

Medberoende är i första hand familjemedlemmar, i andra hand vänner, arbetskamrater och chefer, som drabbas av missbrukarens beteende. Men medberoende är också ett beteende hos de närstående som utvecklats i ett rollspel med den beroende för att både skydda denne och även sig själv från missbrukets effekter. 


I detta rollspel av orsak och verkan påverkas de inblandade personernas känsloliv och sociala levnadsförhållanden. Beroendet som den missbrukande föräldern/föräldrarna bär på skapar många dysfunktionella (störda) beteenden vilket gör att barnens behov inte tillgodoses på ett sunt sätt. I själva verket är det så att barnens behov som regel försummas.
Den som är alkoholberoende skadar sin hjärna med sitt drickande och kan inte förväntas vara rationell och fatta kloka beslut eller på andra sätt uppträda normalt.
När då anhöriga i sitt medberoende anpassar sig till alkoholisten med en förvrängd verklighetsuppfattning kommer detta att skapa en uppväxtmiljö fylld av frågetecken för ett barn.

Trots allt som händer kring en missbrukares familj finns det oftast en kärlek som är större än något annat, vilket kan vara svårt att förstå för utomstående. Barn är lojala, de skulle aldrig förråda en förälder.

  • The naked truth is always better than the best-dressed lie...–Unknown

  • Nothing of me is original. I am the combined effort of everybody I've ever known...–Chuck Palahniuk

  • You can do anything but not everything...–David Allen